วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บทที่4


บทที่ 4
 ผลการศึกษา

     การศึกษาการดับกลิ่นด้วยมะกรูดและถ่าน    มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและสร้างถุงดับกลิ่นและเพื่อทดลองใช้ถุงดับกลิ่นในการดับกลิ่น มีผลการศึกษา ดังนี้

1.             ผลการศึกษาและสร้างถุงดับกลิ่น

สูตรที่ 1มะกรูดสด-ถ่านก้อน
1.นำมะกรูดมาปอก

2.นำผ้ามาตัดให้เป็นรู้สี่เหลี่ยม

3. นำมะกรูดสดมาใส่ไว้ในผ้า

4. นำถ่านก้อนใส่ลงไปในผ้าตามมะกรูดสด

5. นำหนังยางมามัดผ้าขาวบางให้แน่น

6. สูตรที่ 1 เสร็จสมบรูณ์

สูตรที่ 2 มะรูดแห้ง-ถ่านผง
1. นำมะกรูดที่ปอกไปตากแห้ง

2. พอมะกรูดแห้งนำมะกรูดที่แห้งไปใส่ในผ้าขาวบาง

3. นำมะกรูดผงใส่ตามลงไป

4. นำยางมัดให้แน่น

5. สูตรที่ 2 เสร็จสมบรูณ์

สูตรที่ 3 ถ่านก้อน
1. นำถ่านก้อนใส่ผ้าขางบาง

2.  นำยางมัดผ้าให้เรียบร้อย

3. สูตรที่ 3 เสร็จสมบรูณ์

สูตรที่ 4 ถ่านผง
1. นำถ่านผงใส่ลงไปในผ้าขาวบาง

2. นำยางมัดผ้าขางบางให้เรียบร้อย

3. สูตรที่ 4 เสร็จสมบรูณ์

สูตรที่ 5 มะกรูดสด
1. นะมะกรูดสดใส่ลงไปในผ้าขาวง

2. นำยางมัดผ้าให้เรียบร้อย

3. สูตรที่ 5 เสร็จสมบรูณ์

สูตรที่ 6 มะกรูดแห้ง
1. นำมะกรูดแห้งใส่ลงไปในผ้า

2. นำยางมัดผ้าให้เรียบร้อย

3. สูตรที่ 6 เสร็จสมบรูณ์

2.              ผลการทดลองการดับกลิ่นอับด้วยถ่านและมะกรูดตามสูตรต่างๆได้ผลการทดลองปรากฎผลดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการทดลองดับกลิ่นอับด้วยถ่านและมะกรูด

สูตร
ครั้งที่1
ครั้งที่2
ครั้งที่3
ครั้งที่4
ครั้งที่5
1 มะกรูดสด-ถ่านก้อน
มีกลิ่นรองเท้า 
กลิ่นของรองเท้าลดลง
ไม่มีกลิ่นรองเท้ามีกลิ่นหอมของมะกรูด
ไม่มีกลิ่นรองเท้า  มีกลิ่นหอมของมะกรูด
ไม่มีกลิ่นรองเท้า  มีกลิ่นหอมของมะกรูด
2 มะรูดแห้ง-ถ่านผง
มีกลิ่นรองเท้า มีกลิ่นหอมของมะกรูด
มีกลิ่นรองเท้า
กลิ่นรองเท้าลดลง
กลิ่นรองเท้าลดลง
ไม่มีกลิ่นรองเท้า
3 ถ่านก้อน
มีกลิ่นรองเท้า
มีกลิ่นรองเท้า
มีกลิ่นรองเท้าลดลง
มีกลิ่นรองเท้าลดลง
ไม่มีกลิ่นรองเท้า
4 ถ่านผง
มีกลิ่นรองเท้า
มีกลิ่นรองเท้า
มีกลิ่นรองเท้า
กลิ่นรองเท้าลดลง
กลิ่นรองเท้าลดลง
5 มะกรูดสด
มีกลิ่นรองเท้า มีกลิ่นมะกรูด

มีกลิ่นรองเท้า มีกลิ่นมะกรูด

กลิ่นรองเท้าลดลง มีกลิ่นมะกรูด
กลิ่นรองเท้าลดลง มีกลิ่นมะกรูด
กลิ่นรองเท้าลดลง มีกลิ่นมะกรูด
6 มะกรูดแห้ง
มีกลิ่นรองเท้า มีกลิ่นมะกรูด
มีกลิ่นรองเท้า

มีกลิ่นรองเท้า
มีกลิ่นรองเท้า
มีกลิ่นรองเท้า

จากตารางที่ 1 พบว่า

สูตรที่ 1 มะกรูดสดและถ่านก้อน  ทำให้ไม่มีกลิ่นอับในรองเท้า และรองเท้ายังมีกลิ่นหอมของมะกรูด

สูตรที่ 2 มะกรูดแห้งและถ่านผง  ทำให้กลิ่นอับในรองเท้าค่อยๆลดลง

สูตรที่ 3 ถ่านก้อน  กลิ่นอับในรองเท้าค่อยๆลดลง

สูตรที่ 4 ถ่านผง  กลิ่นอับในรองเท้าลดลง

สูตรที่ 5 มะกรูดสด  ทำให้กลิ่นอับในรองเท้าลดลงและยังมีกลิ่นหอมของมะกรูด

สูตรที่ 6 มะกรูดแห้ง  ยังมีกลิ่นอับในรองเท้าอยู่ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น